سؤالات متن – نهم – فصل 7 – آثاری از گذشته زمین

10,000 تومان

رسوبات دریاها چگونه تشکیل شدند ؟ سنگهای رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل گردیدند ؟ رسوبی  در مطالعه تاریخچه زمین شده…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 8 – فشار و آثار آن

10,000 تومان

فشار را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید. یکای فشار در رابطه بالا چیست ؟ شکل مقابل را تفسیر…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 9 – ماشین ها

10,000 تومان

ماشین چیست ؟ منظور از کار ورودی و کار خروجی در ماشین ها چیست ؟ مثال بزنید . گشتاور نیرو…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 1 – مخلوط و جداسازی مواد

10,000 تومان

مواد به چند دسته تقسیم می شوند ؟ هر دسته را تعریف کنید و برای هر یک مثال بزنید  مخلوط…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 10 – مغناطیس

10,000 تومان

 چند وسيله را نام ببريد كه بر اساس ويژگي هاي مغناطيسي كار مي كنند ؟ منظور از قطب های آهنربا…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 11 – کانی ها

10,000 تومان

سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟ کانی چیست ؟ موارد کاربرد کانی ها را بنویسید . چهار…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 12 – سنگ ها

10,000 تومان

سنگ ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند ؟ چهار ویژگی سنگ ها را بیان کنید . چگونگی تشکیل…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 13 – هوازدگی

5,000 تومان

هوازدگی چیست ؟ قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟ مراحل هوازدگی سنگ ها در اثر یخ زدن…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 14 – نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و برای هر یک مثالی بزنید ؟ چشمه نور به چند دسته…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 15 – شکست نور

10,000 تومان

شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر ، ادامه پرتوهای نور را رسم کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 2 – ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی

10,000 تومان

از تغییرهای شیمیایی مفید یا مضر مثالی بزنید . چند تغییر شیمیایی غیر مفید را نام ببرید ؟ کدام یک…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 3 – از درون اتم چه خبر

10,000 تومان

ذرات سازنده اتم را از نظر جرم و بارالکتریکی با هم مقایسه کنید . عدد اتمی چیست ؟ تعداد کدام…

4 فروش
خرید محصول