سؤالات متن – نهم – فصل 1 – مواد و نقش آنها در زندگی

10,000 تومان

ویژگی های فلز مس را بیان کنید ؟ فلز مس چگونه تهیه می شود ؟ کاربردهای فلز مس را بیان…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 10 – نگاهی به فضا

10,000 تومان

منجمان ایرانی و مسلمان ، چگونه به توسعه علم نجوم کمک نمودند ؟ ( 3 مورد ) اسطرلاب چه کاربردی…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 11 – گوناگونی جانداران

10,000 تومان

کلید شناسایی دوراهی چیست ؟ کلید دو راهی بر چه اساسی تعیین می شود ؟ کلید شناسایی دو راهی چه…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 12 – دنیای گیاهان

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوند . .…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 13 – جانوران بی مهره

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : . . . . . .. . . . .. دریازی…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 14 – جانوران مهره دار

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : وجود مهره در جانوران مهره دار سبب تفاوت مهره داران از…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 15 – با هم زیستن

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : فقط حدود . . . . . . . . درصد…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 2 – رفتار اتم ها با یکدیگر

10,000 تومان

عنصرها در طبیعت به چه شکلی یافت می شوند ؟ کاربرد هر یک از ترکیبات شیمیایی زیر را بنویسید :…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 3 – به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : ادامه حیات جانداران به رعایت توازن در . . . .…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 4 – حرکت

10,000 تومان

مسافت پیموده شده و جابجایی چه تفاوتی دارند ؟ بردار جابجایی چیست ؟ مسافت پیموده شده و جابجایی چه شباهتی…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 5 – نیرو

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : برای به وجود آمدن نیرو همواره . . . . ..…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 6 – زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

پانگه آو پانتالاسا چیست ؟ دریای تتیس چگونه شکل گرفت ؟ هر یک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل…

2 فروش
خرید محصول