سؤالات متن – هشتم – فصل 4 – تنظیم عصبی

10,000 تومان

دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است ؟ بخش مرکزی دستگاه عصبی از چه اندام هایی تشکیل شده و…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 3 – از درون اتم چه خبر

10,000 تومان

ذرات سازنده اتم را از نظر جرم و بارالکتریکی با هم مقایسه کنید . عدد اتمی چیست ؟ تعداد کدام…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 2 – ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی

10,000 تومان

از تغییرهای شیمیایی مفید یا مضر مثالی بزنید . چند تغییر شیمیایی غیر مفید را نام ببرید ؟ کدام یک…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 1 – مخلوط و جداسازی مواد

10,000 تومان

مواد به چند دسته تقسیم می شوند ؟ هر دسته را تعریف کنید و برای هر یک مثال بزنید  مخلوط…

4 فروش
خرید محصول