سؤالات متن – نهم – فصل 4 – حرکت

10,000 تومان

مسافت پیموده شده و جابجایی چه تفاوتی دارند ؟ بردار جابجایی چیست ؟ مسافت پیموده شده و جابجایی چه شباهتی…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 3 – به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : ادامه حیات جانداران به رعایت توازن در . . . .…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 2 – رفتار اتم ها با یکدیگر

10,000 تومان

عنصرها در طبیعت به چه شکلی یافت می شوند ؟ کاربرد هر یک از ترکیبات شیمیایی زیر را بنویسید :…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 1 – مواد و نقش آنها در زندگی

10,000 تومان

ویژگی های فلز مس را بیان کنید ؟ فلز مس چگونه تهیه می شود ؟ کاربردهای فلز مس را بیان…

3 فروش
خرید محصول