پاورپوینت فصل 10 علوم هفتم – گرماوبهینه سازی مصرف انرژی

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

1 فروش
خرید محصول

پاورپوینت فصل 9 علوم هفتم – منابع انرژی

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم – انرژی و تبدیل های آن

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم هفتم – فصل7 – سفرآب درون زمین

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

 

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم هفتم – فصل15 – تبادل بامحیط

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

1 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

1 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

1 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 6 – سفر آب روی زمین

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

36 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 5 – از معدن تا خانه

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

48 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

30 فروش
خرید محصول