دانلود سؤالات متن – علوم نهم – فصل 1 تا 15

150,000 تومان 100,000 تومان
این مجموعه شامل کلیه سؤالات متن فصل 1 تا 15 علوم نهم می باشد شما می توانید این مجموعه را…
2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 15 – با هم زیستن

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : فقط حدود . . . . . . . . درصد…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 14 – جانوران مهره دار

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : وجود مهره در جانوران مهره دار سبب تفاوت مهره داران از…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 13 – جانوران بی مهره

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : . . . . . .. . . . .. دریازی…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 12 – دنیای گیاهان

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوند . .…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 11 – گوناگونی جانداران

10,000 تومان

کلید شناسایی دوراهی چیست ؟ کلید دو راهی بر چه اساسی تعیین می شود ؟ کلید شناسایی دو راهی چه…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 10 – نگاهی به فضا

10,000 تومان

منجمان ایرانی و مسلمان ، چگونه به توسعه علم نجوم کمک نمودند ؟ ( 3 مورد ) اسطرلاب چه کاربردی…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 9 – ماشین ها

10,000 تومان

ماشین چیست ؟ منظور از کار ورودی و کار خروجی در ماشین ها چیست ؟ مثال بزنید . گشتاور نیرو…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 8 – فشار و آثار آن

10,000 تومان

فشار را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید. یکای فشار در رابطه بالا چیست ؟ شکل مقابل را تفسیر…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 7 – آثاری از گذشته زمین

10,000 تومان

رسوبات دریاها چگونه تشکیل شدند ؟ سنگهای رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل گردیدند ؟ رسوبی  در مطالعه تاریخچه زمین شده…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 6 – زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

پانگه آو پانتالاسا چیست ؟ دریای تتیس چگونه شکل گرفت ؟ هر یک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 5 – نیرو

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : برای به وجود آمدن نیرو همواره . . . . ..…

2 فروش
خرید محصول