0
 • پانگه آو پانتالاسا چیست ؟
  زمین شناسان معتقدند که حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش درسطح کره زمین یک خشکی واحد به نام پانگه آ و یک اقیانوس واحد به نام پانتالاسا وجود داشت
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • دریای تتیس چگونه شکل گرفت ؟
  خشکی پانگه آ میلیون ها سال بعد به دو خشکی کوچک تر به نام های لورازیا و گندوانا تقسیم شد و بین آنها را دریای تتیس پر کرد که دریای خزر باقیمانده­ی دریای تتیس است
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • هر یک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند ؟
  لورازیا شامل : آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا ، گرینلند و قطب شمال
  گندوانا شامل : آمریکای جنوبی ، آفریقا ، هند ، استرالیا و قطب جنوب
 • دلایل وگنر برای اثبات جابجایی قاره ها چه بود ؟
  تشابه فسیل جانداران در قاره های مختلف

سؤالات متن علوم نهم فصل 6

انطباق حاشیه قاره ها

سؤالات متن علوم نهم فصل 6

شباهت ساختمانی و نوع سنگ ها

سؤالات متن علوم نهم فصل 6

وجود آثار یخچال های قدیمی

سؤالات متن علوم نهم فصل 6

 • نظریه زمین ساخت ورقه ای را توضیح دهید ؟
  سنگ کره یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه کوچگ و بزرگ مجزا ساخته شده است . این ورقه  ها نسبت به هم در حرکتند . گاهی به هم نزدیک ، گاهی از هم دور و گاهی در کنار هم می لغزند
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • بزرگ ترین ورقه سنگ کره چه نام دارد ؟
  ورقه اقیانوس آرام
 • علت حرکت ورقه های سنگ کره چیست ؟
  علت حرکت ورقه های سنگ کره جریان همرفتی خمیر کره است . خمیر کره به دلیل شرایط دما و فشار معین حالت خمیری دارد . قسمت های پائین خمیرکره گرم تر از قسمت های بالایی است در نتیجه جریان همرفتی ایجاد می شود که باعث جابجایی و حرکت ورقه های می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • انواع ورقه های سنگ کره را نام ببرید ؟
  ورقه اقیانوسی : که در زیر اقیانوس ها قرار دارند
  ورقه قاره ای : که در زیر قاره ها قرار دارند
 • ورقه های اقیانوسی و قاره ای را از نظر ضخامت ، چگالی و سن با هم مقایسه کنید .
 • ضخامت

  چگالی

  سن

  اقیانوسی < قاره ای

  قاره ای < اقیانوسی

  اقیانوسی < قاره ای

 • فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها را توضیح دهید .
  ورقه های زیر اقیانوس ها در اثر جریان همرفتی مواد از هم دور می شوند و مواد مذاب درمحل دورشدن ورقه هاخارج شده ومنجمد می شود و ورقه اقیانوسی جدیدی ایجاد می شود به این فرضیه ، فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها می گویند که توسط هری هس مطرح شد . در اثر این پدیده رشته کوه های وسط اقیانوسی ایجاد میشود
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • در اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی چه اتفاقی رخ می دهد ؟
  یکی از ورقه ها به زیر ورقه دیگر می رود . در اثر این پدیده گودال عمیق اقیانوسی در داخل اقیانوس و جزایر آتشفشانی ایجاد می گردد
 • در اثر برخورد ورقه اقیانوسی به قاره ای چه اتفاقی رخ می دهد ؟
  ورقه اقیانوسی به علت چگالی بیشتر به زیر ورقه قاره ای می رود . در اثر این پدیده گودال عمیق اقیانوسی در حاشیه قاره و اقیانوس ایجاد می شود و کوه های آتش فشان در قاره ایجاد می شود
 • در اثر برخورد دو ورقه قاره ای چه اتفاقی رخ می دهد ؟
  به دلیل مساوی بودن جرم دو ورقه هیچ کدام به زیر دیگری نمی رود . در اثر این پدیده کوه ، چین خوردگی و زلزله های شدید ایجاد می شود . مثلاً از برخورد ورقه ایران با عربستان ، رشته کوه زاگرس ایجاد شده است
 • زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق هستند ؟
  بیشتر بر حاشیه ورقه ها منطبق هستند
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • ورقه های امتداد لغز بیشتر در چه مناطقع وجود دارند و آثار حرکت این ورقه ها چیست ؟
  این حرکت بیشتر در بستر اقیانوس رخ می دهد و باعث ایجاد زمین لرزه می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • پیامد های حاصل از حرکت ورقه های سنگ کره چیست ؟
  ۱) آبتاز یا سونامی
  ۲) ایجاد رشته کوههایی مانند زاگرس
  ۳) ایجاد چین خوردگی
  ۴) ایجاد شکستگی در سنگ های پوسته زمین
  ۵) زلزله
 • آبتاز ( سونامی ) چیست ؟
  وقتی در بستر اقیانوس آتشفشان یا زلزله رخ می دهد امواج بزرگی در اقیانوس ایجاد می شود که به آن آبتاز ( سونامی ) می گویند . هرچه عمق آب بیشتر باشد ، انرژی آبتاز نیز بیشتر خواهد بود
 • چین خوردگی چگونه بوجود می آید ؟
  رسوبات در دریا به صورت افقی ته نشین می شوند و پس از برخورد ورقه های سنگ کره از حالت افقی خارج شده و چین خورده می شوند و رشته کوه ایجاد می کنند
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • انواع شکستگی های پوسته زمین را نام برده و طریقه تشکیل آنها را بنویسید .
  گسل : وقتی سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شده باشند .
  درزه : وقتی سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا نشده باشند
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
سؤالات متن علوم نهم فصل 6
 • علت ایجاد زمین لرزه های مناطق غرب و جنوب غرب ایران چیست ؟
  در اثر برخورد ورقه های عربستان و ایران رشته کوه زاگرس بوجود آمده و ادامه این حرکت باعث ایجاد زلزله هایی با بزرگی معمولاً کمتر از ۵ ریشتر در این نواحی شده است

دانلود نمونه سؤالات امتحانی نوبت اول و دوم

نام نمونه سؤالدوره تحصیلینام درسنوبت امتحانیدانلود رایگان PDFدانلود فایل word
قرآن هفتم نوبت اول
هفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هفتم نوبت اولهفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هفتم نوبت اولهفتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هشتم نوبت اولهشتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی نهم نوبت اولنهمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هشتم نوبت اول
هشتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی نهم نوبت اولنهماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

یک نظر

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است