0
 • جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :
  برای به وجود آمدن نیرو همواره . . . . . دو . . . . . . جسم مشارکت دارند
  نیرو یک کمیت . . . . . برداری . . . . . است و برای  نشان دادن آن از بردار جهت دار استفاده می شود
  طول پاره خط . . . . اندازه . . . . . نیرو و . . . . . جهت . . . . . آن ، جهت وارد شدن نیرو را نشان می دهد
  یکای اندازه گیری نیرو ، . . . . . . نیوتن . . . . .  (. . . N . . . )است و با . . . . نیروسنج . . . . اندازه گیری می شود
  به کم یا زیاد شدن سرعت جسم . . . . . شتاب . . . . . . می گویند
  نیروی خالص وارد شده باعث ایجاد . . . . . . شتاب . . . . . . شده است
  هر چه جرم جسم بیشتر باشد ، شتاب حرکت . . . . . . کمتر . . . . . . است
 • چه موقع به جسم نیرو وارد کرده ایم ؟
  وقتی جسمی را می کشیم یا آن را هُل می دهیم به آن جسم نیرو وارد کرده ایم
 • آثار نیرو بر یک جسم به چه صورت هایی نشان داده می شود ؟
  تغییر شکل جسم – شروع به حرکت جسم – افزایش سرعت جسم – کاهش سرعت جسم – توقف جسم
  تغییر جهت حرکت جسم
 • مفهوم این جمله چیست ؟ « نیرو اثر متقابل بین دو جسم است »
  یعنی در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم مشارکت دارند که این دو جسم ممکن است با هم در تماس باشند یا نباشند
 • در چه صورت نیروهای وارد بر جسم متوازنند ؟
  اگر بر جسمی چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن اند . به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد برجسم صفر باشد
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • قانون اول نیوتن را بیان کنید ؟
  تا زمانی که نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند ، جسم ساکن همچنان ساکن و جسم متحرک همچنان به حرکت خود در خط راست ادامه می دهد و تغییری در نحود حرکت آن ایجاد نمی شود
 • قانون دوم نیوتن را بیان کنید ؟
  اگر بر جسمی که در حال تعادل است ( طبق قانون اول ) نیروی خالصی را وارد کنیم ، جسم ساکن شروع به حرکت می کند و سرعت جسم متحرک کم یا زیاد می شود . نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن می شود یعنی نیرو سبب ایجاد شتاب می شود
 • در هر یک از موارد زیر ، مقدار نیروی خالص را محاسبه کنید .
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟
  باید به آن جسم نیرو وارد کنیم
 • اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟
  در خلاف جهت حرکت جسم باید به آن جسم نیرو وارد کنیم
 • رابطه شتاب جسم با جرم و نیرو را بیان کنید ؟ رابطه آن را بنویسید .
  هر چه جرم جسم بیشتر باشد شتاب جسم کمتر خواهد شد
  هر چه مقدار نیروی وارد شده بر جسم بیشتر باشد جسم شتاب بیشتری خواهد گرفت
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • در این رابطه نیرو بر حسب نیوتن ، جرم بر حسب کیلوگرم ، و شتاب برحسب نیوتن بر کیلوگرم می باشد
 • شخصی نیرویی برابر ۴۰ نیوتن را به جسمی به جرم ۲۰ کیلوگرم وارد می کند . در اثر این نیرو جسم چه مقدار شتاب می گیرد ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • شخصی نیرویی برابر ۶۰  نیوتن را به جسمی به جرم ۲۰ کیلوگرم وارد می کند . در اثر این نیرو جسم چه مقدار شتاب می گیرد ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • شخصی نیرویی برابر ۴۰  نیوتن را به جسمی به جرم ۴۰ کیلوگرم وارد می کند . در اثر این نیرو جسم چه مقدار شتاب می گیرد ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • یک ماشین اسباب بازی ۲ کیلوگرمی تحت تأثیر نیروی پیشران ( که توسط موتورش تأمین میشود) با شتاب ۰.۵ نیوتن بر کیلوگرم حرکت می کند. نیروی خالص وارد بر ماشین اسباب بازی چقدر و به کدام طرف است؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • وزن چیست ؟
  وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای ) است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود
 • نسبت وزن جسم به جرم آن را بنویسید .
 • شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • شتاب جاذبه در سطح زمین برابر ۹.۸ نیوتن بر کیلوگرم می باشد که در حل مسائل آن را ۱۰ در نظر می گیریم
 • جرم دانش آموزی ۵۰ کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • قانون سوم نیوتن را بیان کنید .
  هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اوّل نیرویی به همان اندازه ولی در خلاف جهت جسم اول وارد می کند .
 • برای قانون سوم نیوتن چند مثال وارد کنید .
  وقتی در داخل قایق پارو می زنیم ، نیرویی به آب به شمت عقب وارد می کنیم و آب نیرویی به همان اندازه به ما و به طرف جلو وارد می کند .
  وقتی موتور موشک روشن می شود نیرویی به سمت پائین به هوا وارد می کند و هوا نیز نیرویی به همان اندازه به سمت بالا بر موشک وارد می کند و موشک به سمت بالا می رود
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب، روی اسکیت ها ساکن اند. پسر، اسب را هل می دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند اما شتاب آنها در خالف جهت یکدیگر است. کدام یک از آنها دارای شتاب بیشتری می شود؟ توضیح دهید .
  پسر شتاب بیشتری می گیرد زیرا جرم کمتری دارد.
 • نیروی عمودی سطح یا تکیه گاه چیست ؟
  وقتی جسمی بر روی یک سطح قرار دارد به دلیل نیروی وزن به طرف زمین کشیده می شود و برای آن که نیروها متوازن باشند باید نیرویی آن را خنثی کند . به این نیرو که از طرف تکیه گاه به سمت بالا بر جسم وارد می شود نیروی عمودی بر سطح یا تکیه گاه می گویند و آن را با FN نشان می دهند
 • در شکل مقابل اگر جرم جسم ۱۰ کیلوگرم باشد، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟

 • نیروی اصطکاک را تعریف کنید ؟
  وقتی جسمی را روی زمین می کشیم یا هل می دهیم ، نیرویی در خلاف جهت حرکت ما بوجود می آید ، همچنین وقتی جسم روی زمین در حال حرکت است ، نیرویی در خلاف جهت حرکت از طرف زمین بر آن وارد می شود که به این نیروها اصطکاک می گوئیم
 • نیروی اصطکاک ایستایی چیست ؟
  وقتی جسم ساکن است ، نیرویی در خلاف جهت نیروی ما بر جسم وارد می شود و مانع حرکت آن می شود که به این نیرو اصطکاک ایستایی گفته می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • نیروی اصطکاک جنبشی چیست ؟
  وقتی جسم متحرک است ، نیرویی در خلاف جهت حرکت جسم بر جسم وارد می شود و باعث توقف آن می شود که به این نیرو اصطکاک جنبشی گفته می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه عاملی بستگی دارد ؟
  نیروی اصطکاک بین دو جسم به جنس دو جسم بستگی دارد
 • چرا صخره نوردان از کفش هایی با زیره های خاص برای صخره نوردی استفاده می کنند ؟
  برای این که اصطکاک بین کفش و زمین زیاد شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • چرا اسکی بازان تلاش می کنند از چوب های اسکی صیقلی شده استفاده کنند ؟
  برای این که نیروی اصطکاک بین چوب ها و برف کم شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • چرا وقتی دو جسم بر روی هم کشیده می شوند نیروی اصطکاک افزایش می یابد ؟
  نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری هایی است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست. هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند، این ناهمواری ها بیشتر در یکدیگر فرو می روند و مانع حرکت می شوند و نیروی اصطکاک افزایش می یابد
سؤالات متن علوم نهم فصل 5
 • در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می شود؟
  در دستگاه های مکانیکی مثل اتومبیل و کارخانه ها اصطکاک باعث فرسودگی و ایجاد گرما در قطعات می شود که باید با روش هایی مثل روغن کاری، گریس کاری،تخت هوا، بلبرینگ، چرخ، غلتک، ساچمه، صاف کردن سطوح و تیز کردن نوک اجسام(آیرودینامیک کردن)اصطکاک کاهش داد. همچنین در سرسره ها و پیست اسکی باید اصطکاک کاهش یابد
 • در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟
  در سطوح یخ زده برای جلوگیری از سر خوردن ماشین ها با استفاده از شن و ماسه اصطکاک را افزایش می دهند. در روشن کردن کبریت یا فندک ها باید اصطکاک به وسیله خاک سمباده در کبریت افزایش یابد تا بر اثر گرمای تولید شده کبریت روشن شود. هنگام ترمز گرفتن، راه رفتن، بالا رفتن از کوه، نوشتن با خودکار یا مداد، گره زدن طناب و یا بند کفش، اصطکاک باید افزایش یابد

دانلود نمونه سؤالات امتحانی نوبت اول و دوم

نام نمونه سؤالدوره تحصیلینام درسنوبت امتحانیدانلود رایگان PDFدانلود فایل word
قرآن هفتم نوبت اول
هفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هفتم نوبت اولهفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هفتم نوبت اولهفتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هشتم نوبت اولهشتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی نهم نوبت اولنهمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هشتم نوبت اول
هشتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی نهم نوبت اولنهماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است