0
 • عنصرها در طبیعت به چه شکلی یافت می شوند ؟
  بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد ( عنصری ) یافت نمی شوند؛ بلکه به حالت ترکیب وجود دارند. مانند آب، شکر، سدیم کلرید، آمونیاک، اتانول، ضد یخ، کات کبود و کلسیم اکسید(آهک)
 • کاربرد هر یک از ترکیبات شیمیایی زیر را بنویسید :
  1. اتیلن گلیکول (ضد یخ) : در رادیاتور خودرو می ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کندسؤالات متن علوم نهم فصل 2سؤالات متن علوم نهم فصل ۲
  2. آمونیاک : آن را به زمین های کشاورزی تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کنندسؤالات متن علوم نهم فصل 2
  3. اتانول : برای ضد عفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار می رودسؤالات متن علوم نهم فصل 2
  4. آب آهک : برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن برای مدتی در آب آهک قرار می دهندسؤالات متن علوم نهم فصل 2
 • چرا ویژگی مواد مختلف با هم متفاوت است ؟
  ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده آنها بستگی دارد . برای مثال شکر از مولکول های چند اتمی ساخته شده است؛ در حالی که نمک خوراکی از یون ها تشکیل شده است
 • دو ترکیب یونی و دو ترکیب مولکولی مثال بزنید .
  ترکیب یونی : پتاسیم پرمنگنات در آب ، نمک خوراکی در آب
  ترکیب مولکولی : محلول شکر و اتیلن گلیکول در آب
 • چرا ترکیبات یونی در آب رسانای جریان الکتریکی هستند اما ترکیبات مولکولی رسانای جریان الکتریکی نیستند ؟
  زیرا ترکیبات یونی از یون ها (ذره هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی ) ساخته شده اند که این ذره ها می توانند در محلول حرکت کنند و سبب برقراری جریان الکتریکی در محلول شوند اما ذرات سازنده ترکیبات مولکولی مولکول ها هستند که بار الکتریکی ندارند و اگر آن را در آب حل کنیم، مولکول ها در سراسر محلول پخش می شوند اما محلول به دست آمده، رسانای جریان الکتریکی نیست
سؤالات متن علوم نهم فصل 2
 • نمک خوراکی ( سدیم کلرید ) چگونه تشکیل می شود ؟
  فلز براق سدیم که از اتم های سدیم تشکیل شده است، با مولکول های گاز کلر واکنش داده و نمک سدیم کلرید تولید می شود. در این تغییر شیمیایی، گاز زردرنگ و سمی کلر و فلز خطرناک سدیم، به سدیم کلرید سفید رنگ تبدیل شده اند
سؤالات متن علوم نهم فصل 2
 • کاتیون و آنیون چیست ؟
  در تشکیل یک ترکیب یونی مانند سدیم کلرید، برخی اتم ها با از دست دادن الکترون به یون مثبت (کاتیون) و برخی دیگر با گرفتن الکترون به یون منفی(آنیون) تبدیل می شوند
 • با توجه به شکل زیر جدول را کامل کنید :

سؤالات متن علوم نهم فصل 2

 

مشخصات ذره اتم سدیم یون سدیم اتم کلر یون کلرید
تعداد الکترون ۱۱ ۱۰ ۱۷ ۱۸
تعداد الکترون در مدار آخر ۱ ۰ ۷ ۸
آیا مدار آخر ذره پر شده است؟ خیر بله خیر بله
 • کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟ سدیم از دست داده و کلر گرفته
 • هر یک از اتم های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده اند؟ یک الکترون
 • نماد شیمیایی یون های سدیم وکلرید را بنویسید .

 

 • ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید . فلزات الکترون از دست می دهند و غیرفلزات می گیرند

 

 • وقتی اتم های فلز کنار اتم های نافلز قرار می گیرند ، چه روی می دهد ؟
  برخی اتم ها تمایل دارند با انجام واکنش شیمیایی به ذره هایی تبدیل شوند که در مدار آخر، ۸ الکترون دارند بنابراین اتم های فلز با از دست دادن الکترون به کاتیون و اتم های نافلز با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شوند
 • از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. با توجه به نمادهای شیمیایی این دو عنصر به پرسش های زیر پاسخ دهید :
  • آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید .

سؤالات متن علوم نهم فصل 2

 • کدام یک با گرفتن الکترون به ذره ای با مدار ۸ الکترونی تبدیل می شود؟ اتم فلوئور
 • تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازنده سدیم فلوئورید را مشخص کنید . یون سدیم دارای یک بار الکتریکی مثبت و یون فلوئورید دارای یک بارالکتریکی منفی می باشد
 • آیا ترکیب یونی سدیم فلوئورید در مجموع خنثی است؟ به چه دلیل؟ بله زیرا تعداد بارالکتریکی مثبت و منفی آنها برابر است
 • با توجه به آرایش الکترونی اتم های فلز منیزیم  و اکسیژن ، ذره های سازنده منیزیم اکسید  را مشخص کنید کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره ای با مدار ۸ الکترونی تبدیل می شود؟ اتم منیزیم

سؤالات متن علوم نهم فصل 2

 • قانون پایستگی جرم را تعریف کنید و مثال بزنید .
  در هر واکنش شیمیایی همواره مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است
سؤالات متن علوم نهم فصل 2
 • چرا وجود یون سدیم برای بدن ضروری است ؟
  1. زیرا مقدار آن در خون از کاتیون های دیگر بیشتر است
  2. در حالت محلول رسانای جریان الکتریکی است
  3. یکی از وظایف اصلی این یون ایجاد جریان الکتریکی در مغز و اعصاب و ماهیچه های بدن به ویژه قلب است
 • چگونه می توانیم یون های سدیم مورد نیاز بدن را تأمین کنیم ؟
  نمک خوراکی از یون های سدیم  و کلرید  تشکیل شده است. بنابراین با مصرف نمک خوراکی می توانیم یون های سدیم مورد نیاز بدن را تأمین کنیم
 • یون آهن با بار ۲ مثبت ( ) چه کاربردی در بدن دارد ؟
  هموگلوبین درشت مولکولی است که در گلبول های قرمزخون وجود دارد و در ساختار خود آهن دارد .گلبول های قرمز خون به دلیل داشتن اتم های آهن می تواند گاز اکسیژن را از شش ها بگیرد و به همه یاخته های بدن برساند و گاز کربن دی اکسید تولید شده در یاخته های بدن را به شش ها برگرداند
 • چگونه می توانیم یون های آهن مورد نیاز بدن را تأمین کنیم ؟
  آهن مورد نیاز بدنمان را می توانیم با مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت، جگر و سویا و … تأمین کنیم. و در شرایط کم خونی برای جبران کمبود آهن، پزشکان مصرف قرص آهن (فروس سولفات) را افزون بر مصرف بیشتر غذاهای سرشار از آهن (جگر و گوشت) سفارش و تجویز می کنند.
 • پیوند یونی را تعریف کنید .
  به جاذبه بین یون های مثبت و منفی، پیوند یونی می گویند
 • پنج ویژگی ترکیب های یونی را بیان کنید .
  1. ترکیب یونی از کنار هم قرار گرفتن یون های مثبت و منفی پدید می آید و یون های با بار مخالف روی هم اثر می گذارند و یکدیگر را می ربایند.
  2. ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.
  3. شکننده هستند و دراثر ضربه خُرد می شوند
  4. در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی نیستند
  5. اغلب ترکیب های یونی در آب حل می شوند، و سبب تغییر در خواص فیزیکی آب (مانند نقطه جوش) می گردند
 • چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود، اما با حل کردن نمک در آن، تخم مرغ غوطه ور می شود؟
  زیرا ابتدا چگالی تخم مرغ از آب مقطر بیشتر است و تخم مرغ فرو می رود و پس از حل کردن نمک چگالی آب نمک از تخم مرغ بیشتر شده و تخم مرغ شناور می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 2
 • آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است. به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور ماند و حتی روی آب، روزنامه خواند.چرا؟
  زیرا چگالی آب شور دریاچه ارومیه از چگالی بدن ما بیشتر است و روی آب شناور می مانیم
سؤالات متن علوم نهم فصل 2
 • چرا آب مقطر رسانای جریان الکتریکی نیست ؟
  زیرا مولکول های آب، بار الکتریکی ندارند. درواقع هنگام ترکیب شدن اتم های هیدروژن با اکسیژن، بین آنها الکترونی داد و ستد نشده است
 • هنگام تشکیل مولکول ها ، اتم ها چگونه با هم پیوند برقرار می کنند ؟
  هنگام تشکیل مولکول ها ، اتم ها به جای داد و ستد الکترون، با یکدیگر الکترون به اشتراک می گذارند؛ به طوری که در اثر این اشتراک هیچ یک از اتم ها الکترونی از دست نمی دهند یا به دست نمی آورند بلکه، تعدادی از الکترون های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند
 • چگونگی اشتراک الکترون های اتم های هیدروژن و اکسیژن در مولکول آب را با رسم شکل نشان دهید و به پرسش های داده شده پاسخ دهید

سؤالات متن علوم نهم فصل 2

 • برای تشکیل یک مولکول آب، هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ یک الکترون
 • در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ دو الکترون
 • برای تشکیل یک مولکول آب، اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ دو الکترون
 • در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ ۸ الکترون
 • پیوند اشتراکی چگونه تشکیل می شود ؟
  وقتی که اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار می گیرند، یک اشتراک الکترونی بین آنها رخ می دهد. در این حالت اتم ها با هم ترکیب می شوند و پیوند اشتراکی تشکیل می دهند
 • پیوند اشتراکی در مولکول آب چگونه تشکیل می شود ؟
  در مولکول آب دو پیوند اشتراکی وجود دارد. هر پیوند اشتراکی شامل دو الکترون است که هریک از اتم های هیدروژن و اکسیژن، یک الکترون به اشتراک گذاشته اند
 • مولکول متان ، از ۴ اتم هیدروژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان:
  الف) آرایش الکترونی مدار آخر اتم های هیدروژن و کربن را رسم کنید

سؤالات متن علوم نهم فصل 2

ب) نحوه تشکیل مولکول متان را با رسم ساختار های اتمی نشان دهید.

سؤالات متن علوم نهم فصل 2

پ) هر اتم کربن چند پیوند اشتراکی می دهد؟ ۴ پیوند
ت) هر اتم هیدروژن چند پیوند اشتراکی می دهد؟ ۱ پیوند

دانلود نمونه سؤالات امتحانی نوبت اول و دوم

نام نمونه سؤالدوره تحصیلینام درسنوبت امتحانیدانلود رایگان PDFدانلود فایل word
قرآن هفتم نوبت اول
هفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هفتم نوبت اولهفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هفتم نوبت اولهفتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هشتم نوبت اولهشتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی نهم نوبت اولنهمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هشتم نوبت اول
هشتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی نهم نوبت اولنهماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است