0

برای ثبت نظر ، انتقاد و پیشنهاد از طریق لینک زیر تیکت ثبت کنید :

ثبت تیکت
 • چند وسیله را نام ببرید که بر اساس ویژگی های مغناطیسی کار می کنند ؟
  بسیاری از اسباب بازی های الکتریکی با استفاده از خواص مغناطیسی طراحی و ساخته می شوند. بلندگوها، دینام دوچرخه، موتور ماشین لباسشویی و … براساس ویژگی های مغناطیسی کار می کنند
 • منظور از قطب های آهنربا چیست ؟
  قسـمتهایی کـه خاصیـت مغناطیسـی (آهنربایی) قویتـری دارند، قطب هـای آهنربا می نامیم
 • قطب شمال و قطب جنوب در آهن ربا چیست ؟
  اگر یک آهنربای تیغه ای را با نخی آویزان کنیم، طوری که به راحتی بتواند بچرخد، همواره یکی از قطب ها به طرف شمال جغرافیایی و قطب دیگر به طرف جنوب جغرافیایی می ایستد. قطبی را که به سـمت شـمال جغرافیایی میایستد، قطب شمال یا قطب  N  و قطبی را که به سـمت جنوب می ایسـتد، قطب جنوب یا قطب S  نام گذاری می کنیم
سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
 • بارهای الکتریکی و قطب های آهنربا چه شباهت و چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
  شباهت : همان طور کـه بارهای الکتریکی همنـام، یکدیگـر را دفـع و بارهـای غیـر همنـام همدیگر را جـذب می کننـد، قطبهای همنـام آهنربا نیز همدیگـر را دفـع و قطب هـای غیر همنام آهنربا همدیگر را جذب می کنند
  تفاوت : بارهـای الکتریکـی را می تـوان از هم جدا کرد؛ ولی قطب های مغناطیسی را نمی توان از هم جدا کرد. به عبارت دیگر قطب N هرگـز بدون حضور قطب S وجـود ندارد و بر عکس
سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
 • آیا این جمله صحیح است ؟
  سؤالات متن علوم هشتم فصل 10« اگـر آهنربـای میلـه ای را دو تکه کنیـم، هر تکه آن قطب N یا قطب S خواهد بود »
  اگـر آهنربـای میلـه ای را دو تکه کنیـم، هر تکه آن یک آهنربا با دو قطب خواهد بود
 • القای مغناطیسی چیست ؟
  ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیله آهن ربا بدون تماس با آن را القای مغناطیسی می گوییم.
 • در تصویر مقابل چه روی داده است ؟سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
  بر اساس خاصیت القای مغناطیسی ابتدا میخ اول آهن ربا می شود طوری که سـر نزدیک تـر بـه قطـب N آهن ربا، قطب S می شـود و سـر دورتر قطـب N چون قطب هـای غیر همنام همدیگر را جذب می کنند، میخ جذب آهن ربا می شود. همین اتفاق برای میخ های دیگر نیز می افتد. یعنی میخ ها به گونه ای آهن ربا می شوند که قطب های غیر همنام آنها به هم نزدیک باشند.
 • در تصویر بالا چگونه می توان تعداد میخ بیشتری را به هم متصل کرد ؟
  هر چه آهن ربای اصلی خاصیت مغناطیسی قوی تری داشته باشد، تعداد میخ هایی که از یکدیگر آویزان می شوند، بیشتر خواهند بود؛ به عبارت دیگر به روش القا خاصیت مغناطیسی قوی تری در میخ ها ایجاد می شود
 • به روش مالش چگونه می توان یک قطعه آهن را آهنربا کرد ؟سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
  آهنربا را در یک جهت بر روی قطعه آهنی یا فولادی می کشیم . قطعه آهنی نیز آهنربا می شود
 • چند وسیله که در آنها از آهنربای الکتریکی استفاده شده است را نام ببرید ؟
  انواع زنگ ها، جرثقیل های مغناطیسی، ساعت های الکتریکی و
 • چگونه می توان یک آهنربای الکتریکی ساخت ؟
  ١ـ دور میـخ یـا پیـچ سـیم لاکی را بپیچید.
  ٢ـ مـدار الکتریکـی را کامـل کنید و کلید را ببندید.
  ٣ـ میخ را به گیره های کاغذی یا واشـرهای آهنی نزدیک کنید.جذب آهنربا خواهند شد
  ۴ـ اگر کلید را باز کنید، گیره های کاغذی و واشرها از میخ جدا می شوند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
 • چگونه می توانیم آهنربای الکتریکی قویتری داشته باشیم ؟
  ۱– با افزایش ولتاژ باتری
  ۲– با افزایش دور سیم پیچ
 • در آهنربای الکتریکی اگر جای پایانه های باتری را در مدار عوض کنیم چه اتفاقی می افتد ؟
  جای قطب های N  و S آهنربـای الکتریکـی عـوض می شـود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
 • درباره جرثقیل های الکتریکی به سؤالات زیر پاسخ دهید :
  الـف)چگونـه این جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند؟ وقتی وزنه جرثقیل را بر روی قطعات آهنر قرار می دهند جریان الکتریسیته را وصل می کنند در نتیجه وزنه آهنربا شده و قطعات آهنی را جذب می کند
  ب) وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند، چه عملی را انجام می دهند؟ جریان الکتریسیته را قطع می کنند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 10
 • در دینام یا ژنراتور چه تبدیل انرژی صورت می گیرد ؟
  در دینام ، انرژی حرکتی تبدیل به انرژی الکتریکی می شود
 • در موتور الکتریکی چه تبدیل انرژی صورت می گیرد ؟
  در موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود و می توان از چرخش محور برای چرخاندن قطعات دیگر اسـتفاده کرد

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است