0

برای ثبت نظر ، انتقاد و پیشنهاد از طریق لینک زیر تیکت ثبت کنید :

ثبت تیکت
 • اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمی یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش دهیم، می تواننـد خرده هـای کاغذ یا مو را به طرف خود جذب کنند . چرا ؟
  زیرا بادکنک یا پارچه پشـمی دارای بار الکتریکی شـده اسـت . وقتی جسـمی دارای بار الکتریکی می شود، می تواند اجسام دیگر را جذب کند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • چرا وقتـی با پارچه خشـک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیـون را تمیز می کنید، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند ؟
  در اثر مالش پارچه، صفحه تلویزیون دارای بارالکتریکی می گردد و ذرات پرز پارچه را جذب می کند.  
 • چرا هنگامی که با شـانه پلاسـتیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید، رشته های مو به دنبال شانه کشیده می شوند  ؟
  در اثر مالش شانه و مو بارالکتریکی در آنها تولید می شود که این بار از نوع جاذبه است و باعث می شود مو به دنبال شانه کشیده شود
 • چرا وقتـی شـانه پلاسـتیکی یـا بادکنـک را بـا موهای خشـک سـر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید، باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شود ؟
  زیرا در بادکنک در اثر تماس با موهای خشک بارالکتریکی تولید شده که می تواند روی باریکه آب اثر بگذارد و آن را به سمت خود جذب کند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • چند نوع بار الکتریکی وجـود دارد ؟
  دو نوع بار الکتریکی وجـود دارد : مثبت و منفی
 • وقتی بادکنک و پارچه پشمی را به یکدیگر مالش می دهیم چه بارهای الکتریکی در آنها ایجاد می شود ؟
  وقتی دو جسـم بـا یکدیگر مالش داده می شـوند، معمولا هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. بار الکتریکـی ای که در بادکنک ایجاد شده است و بارهای مشابه آن از یک نوع اند ( منفی ) بار الکتریکی ای که در پارچه پشمی ایجاد شده است و بارهای مشابه آن از نوعی دیگرند.(مثبت)
 • بارهای الکتریکی چه اثری بر یکدیگر دارند ؟
  ۱ـ دو جسـم ، که دارای بارهای الکتریکی غیرهم نامند، وقتی به هم نزدیک شـوند، همدیگر را جذب می کنند
  ۲ـ دو جسـم کـه دارای بارهـای الکتریکـی هم نامنـد، وقتـی بـه هـم نزدیـک شـوند، همدیگـر را دفـع می کننـد
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • برق نما یا الکتروسکوپ چیست ؟ ساختمان آن چگونه است ؟
  معمـولا برای تشـخیص بـاردار بـودن یک جسـم و تعیین نوع بار آن استفاده می شود
  برق نما از یـک صفحه یا گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است
 • چرا در شکل الف ورقه های برق نما به هم نزدیک و در شکل ب ورقه ها از هم دورند ؟
  وقتی برق نما بدون بار است ورقه های آن به هم نزدیک اند(شکل الف)
  وقتی باردار می شود، ورقه های آن از هم دور می شوند (‌شکل ب )
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • چگونه می توان به وسـیله برق نما نشان داد، یک جسم باردار است یا نه ؟
  جسم را به کلاهک برق نما (که ورقه های آن به هم نزدیک اند ) نزدیک می کنیم اگر ورقه ها از هم فاصله گرفتند می فهمیم آن جسم بار الکتریکی دارد
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • چگونه می توان به وسـیله برق نما نشان داد، نوع بارالکتریکی یک جسم چیست ؟
  ابتدا برق نما را باردار می کنیم . به این صورت که میله پلاستیکی را (‌که بار منفی دارد ) به کلاهک برق نما تماس می دهیم . با این کار بار منفی از میله به برق نما منتقل می شود و ورقه های برق نما از هم باز می شوند .
  اگر میله ای با بار منفی را به کلاهک نزدیک کنیم ورقه ها از هم دور می شوند .
  اگر میله ای با بار مثبت را به کلاهک نزدیک کنیم ورقه ها به هم نزدیک می شوند
 • چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟
  هر اتم از هسته و الکترون ساخته شده است. هسته نیز از ذره های ریزتری به نام پروتون و نوترون ساخته شـده اسـت. پروتون بار مثبت (+) و الکترون بار منفی (-) دارد و نوترون نیز بدون بار الکتریکی اسـت. در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است
 • در اثر مالش دو جسم چه روی می دهد ؟
  وقتـی دو جسـم را بـا یکدیگـر مالـش می دهیـم، تعـدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود
 • چرا وقتی میله پلاستیکی و پارچه پشمی را به هم مالش می دهیم ، هر دوی آن ها دارای بارالکتریکی می شوند ؟
  وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم ، تعدادی الکترون از پارچه پشمی کنده شده و به میله پلاستیکی منتقل می شود . پارچه با از دست دادن الکترون دارای بار مثبت و میله با گرفتن الکترون دارای بارمنفی می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • وقتی میله شیشه ای را با کیسه پلاستیکی مالش می دهیم ، چه روی می دهد ؟
  تعدادی الکترون از میله شیشه ای کنده شده و به کیسه پلاستیکی منتقل می شود . میله شیشه ای با از دست دادن الکترون دارای بار مثبت و کیسه پلاستیکی با گرفتن الکترون دارای بارمنفی می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • به چه موادی رسانا و به چه موادی نارسانا می گوئیم ؟ مثال بزنید .
  به موادی مانند فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب (ناخالص) که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آنها حرکت کند، رسانای الکتریکی می گوییم.
  به موادی مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک و… که الکترون های آنها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی توانند در این اجسـام به سـادگی حرکت کنند، نارسـانای الکتریکی می گوییم
 • الکترون آزاد چیست ؟
  تعـدادی از الکترون هـای اتم فلز که وابسـتگی بسـیار کمی به هسـته آن دارنـد و می تواننـد آزادانه در فلز حرکت کنند
 • چرا عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است ؟
  زیـرا تعداد الکترون آزاد در فلزات بسیار زیاد است
 • روش های ایجاد بارالکتریکی در اجسام را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید .
  مالش : وقتی میله ای پلاسـتیکی را با پارچه پشمی مالش می دهیم، تعدادی از الکترون هـای پارچـه بـه میله منتقل می شـود .
  تماس : اگر میله دارای بار منفی را با جسـم خنثی تماس دهیم، تعدادی الکترون از میله وارد جسـم خنثی می شـود و جسم خنثـی نیـز دارای بـار منفی می شـود.
  القا : ایجاد بارالکتریکی در یک جسم رسانا ، بدون تماس آن با میله باردار
 • روش ایجاد بارالکتریکی به روش القا در دو کره رسانا را توضیح دهید .
  ۱ـ دو کره فلزی را در تماس با یکدیگر قرار دهید و با دست آنها را لمس کنید تا مطمئن شوید که بار الکتریکی آنها صفر است.
  ۲ـ میلـه پلاسـتیکی را بـا پارچه پشـمی مالـش دهید و آن را به کرهA نزدیک کنید.
  ۳ـ بـدون حرکـت دادن میله پلاسـتیکی، پایه کرهB را بگیرید و آن را از کره A  دور کنید .
  ۴ـ میله پلاستیکی را دور کنید .
  ۵ـ در کره A بار مثبت و در کره B بار منفی القا شده است
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • در شکل مقابل القای بارالکتریکی چگونه صورت گرفته است ؟
  وقتـی میله باردار منفی را بـه کره A  نزدیک می کنیم ، الکترونهای آزاد ایـن کـره در اثر دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار می گیرند و به دورترین فاصله ممکن می روند. درنتیجه کـره A کـه الکترون از دسـت داده و دچار کمبود الکترون شـده اسـت، دارای بار مثبت و کـره B دارای بار منفی می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • وقتی یک شـانه پلاسـتیکی را با پارچه پشـمی مالـش می دهیـم، معمـولا شـانه دارای بـار الکتریکـی منفی می شود. اگر شانه را به خرده های بدون بار کاغذ نزدیک کنیـم، شـانه خرده هـای کاغـذ را به طرف خود جـذب می کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟
  شانه دارای بارالکتریکی منفی شده و در اثر القا بخش های نزدیک خرده کاغذ دارای بار مثبت می شوند و جذب بارمنفی شانه شده و به آن می چسبند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • آذرخش چیست ؟
  ابرها در طول مسـیر حرکـت خود به دلایل مختلـف مانند مالش با ابرهای دیگر، هوا، کوه ها یا القای الکتریکی دارای بار الکتریکی میشوند. تخلیه الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین را آذرخش می گویند
 • انواع آذرخش را نام ببرید و نحوه ایجاد و آثار آن را بیان کنید .
  تخلیه الکتریکی بین دو ابر : اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شـوند که قسـمتهای دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام، ممکن است الکترون ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند . این عمل معمـولا بـا جرقه هـای بـزرگ، تولید گرما و صدا همراه اسـت.
  تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین : ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین در زمین بار القایی ایجاد می کنند. در ین حالت نیز امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد و موجب آتش سـوزی می شـود و به ساختمان ها، خطوط انتقال برق، انسانها و دامها خسارت های جبران ناپذیر وارد کند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • برق گیر چیست ؟
  میله نوک تیزی است که در بالای ساختمان های بلند نصب می شود و توسط سیمی به زمین متصل است و انرژی حاصل از آذرخش را به  زمین منتقل می کند
 • علت هر یک از اتفاقات زیر را بنویسید ؟
  انتقال انـرژی از یک جسـم به جسـم دیگر : اختلاف دمـا بیـن دو جسـم
  شـارش آب از یـک ظرف به ظرف دیگر : اختلاف ارتفاع سطح آب بیـن دو ظـرف مرتبط
 • در یـک مـدار الکتریکـی ، باتری چه نقشی دارد ؟
  نقش منبع انرژی را دارد و سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار شده و انـرژی لازم را برای روشـن شـدن لامپ تأمین می کند . و این انـرژی در لامپ به انرژی نورانی و گرمایـی تبدیل می شـود
 • در مورد اختلاف پتانسیل به سؤالات زیر پاسخ دهید :
  اختلاف پتانسیل چیست ؟ اگر بین دو نقطه از مدار اختلاف پتانسـیل به وجود آید و آن دو نقطه توسـط یک جسـم رسـانا مانند یک سیم به هم وصل شـوند، جریان الکتریکی به وجود می آید.
  یکای اختلاف پتانسیل چیست ؟ یکای اختلاف پتانسیل ولـت ( V ) اسـت
  با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟ توسط ولت سنج اندازه گیری می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • ولتاژ هر یک از وسایل زیر چقدر است ؟
  باتـری تلفن همـراه : V ۷/۳
  باتـری خودروهـای سـواری : V ۱۲
  باتری کامیون : V ۲۴
  باتری سـمعک : V ۴۵/۱
 • ساختمان باتری چگونه است ؟
  باتریها دارای دو سـر (پایانه) مثبت و منفی اند و اختلاف پتانسـیل باتری مربوط به اختلاف پتانسـیل این دو سر است
 • انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسـیل در دو سـر باتری چگونه تأمین می شود ؟
  از واکنش های شـیمیایی به دسـت میآید که درون باتری رخ می دهد؛ در این واکنش ها بارهای منفی در یک سر باتری جمع میشوند و سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.
 • قسمتهای مختلف یک مدار الکتریکی را نام ببرید ؟
  باتری ، مصرف کننده ( مثل لامپ ، اتو و . . . ) ، سیم رابط ، کلید
 • فرق مدار باز و بسته چیست ؟
  مدار باز : مداری که کلید آن قطع بوده و الکترون ها در آن جریان ندارند .
  مدار بسته : مداری که کلید آن بسـته بوده و مدار کامل اسـت و الکترونها با گرفتن انرژی از باتری در مدار حرکت می کنند
 • در یک مدار بسته الکترون ها چه مقدار انرژی دارند ؟
  مقـدار انـرژی ای کـه بارهای الکتریکی می گیرند به اختلاف پتانسـیل باتری بسـتگی دارد؛ مثلا باتری ۵/۱ ولتـی، ۵/۱ ژول انـرژی بـه هـر واحد بار کـه از آن می گذرد، می دهد. اگر ولتاژ باتری ۱۲Vباشـد، هر واحد بار که از آن می گذرد، انرژی آن به اندازه ۱۲ ژول افزایش می یابد
 • بارهای الکتریکی ، انرژی دریافت کرده از باتری را چگونه مصرف می کنند ؟
  بار الکتریکی، این انرژی را در عبور از اجـزای مختلـف مـدار مانند لامـپ به انرژیهای دیگر تبدیل می کند و بدین ترتیب لامپ، روشـن و گرم می شود
 • الکترون ها در مدار چگونه حرکت می کنند ؟
  الکترونها در مدار از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت پیل حرکت می کنند و این سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می شود
 • شدت جریان الکتریکی چیست ؟ یکای آن چیست ؟ با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟
  مقدار جریان الکتریکی که در مدار جاری است .
  جریـان الکتریکـی در یـک مـدار را بـا آمپرسـنج اندازه گیری می کنند.
  آمپرسنج را به صـورت متوالی در مدار قـرار می دهیم.
  یکای جریان الکتریکی آمپر(A  ) است
 • جهت جریان واقعی و جهت جریان قراردادی در مدار چگونه است ؟
  جهت جریان واقعی : از پایانه منفی به سمت پایانه مثبت
  جهت جریان قراردادی : از پایانه مثبت به سمت پایانه منفی
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • مقاومت الکتریکی در یک مدار چگونه ایجاد می شود ؟
  وقتی جریان الکتریکی از یک رسـانا مانند رشـته درون لامپ، اتوی برقی، پلوپز، کتری برقی و… می گذرد، الکترونها با اتم های رسـانا، که در حال نوسـان اند، برخورد می کنند و انرژی دریافت شـده از مولد یا باتری را از دسـت میدهند. این موضوع سـبب گرم شـدن رسـانا ( رشـته درون لامپ، رشته درون اتو و . .  می شود
 • در مورد مقاومت الکتریکی به سؤالات زیر پاسخ دهید :
  مقاومت الکتریکی چیست ؟ الکترون هـا هنـگام حرکـت در رسـانا همیشـه بـا نوعـی مقاومـت روبـه رو هسـتند که به آن مقاومت الکتریکی می گویند و آن را با R نشان می دهند .
  آیا مقدار آن در همه مدارها یکسان است ؟ مقاومت برخی از رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است.
  یکای آن چیست ؟ به افتخار جرج سیمون اُهم ، دانشمند آلمانی اهم نام گـذاری شـده اسـت.
  با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟ با دسـتگاهی به نام اهم سـنج اندازه گیری می کنند
 • رابطه جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی چیست ؟
  در یـک مـدار، هر چـه مقاومت الکتریکـی را بیشـتر کنیم، جریـان الکتریکی ، در مـدار کمتـر می شـود و هـر چه ولتاژ دو سـر مـدار را زیادتر کنیم، جریـان زیادتری از مقاومـت الکتریکی می گذرد.
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • تغییر صدای رادیو و تغییر میزان نور تلویزیون یا تغییر کدام بخش مدار صورت می گیرد ؟
  مقدار جریان الکتریکی تغییر کرده است که این کار با تغییر مقاومت مدارها انجام می شود
 • در مداری ، آمپرسـنج عـدد ۰.۰۵ آمپر و ولت سـنج عـدد ۳ ولـت را نشـان میدهـد. مقاومت لامپ چند اهم است؟
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • هر یک از علائم زیر در یک مدار به چه معناست ؟
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9
 • با رسم شکلی نشان دهید که آمپرسنج و ولت سنج چگونه در مدار قرار می گیرند ؟
سؤالات متن علوم هشتم فصل 9

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است