• چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟
  تولید مثل باعث بقای نسل جاندار و ویژگی های دیگر باعث بقای جاندار می شود
 • تفاوت تولید مثل جنسی و غیر جنسی را شرح دهید ؟
  برای انجام شدن تولید مثل در تولید مثل جنسی به دو جنس نر و ماده نیاز است. اما تولید مثل باکتری و مخمر از نوع تولید مثل غیرجنسی است زیرا با وجود یک جاندار نیز تولید مثل صورت می گیرد
 • نوع رایج و معمول تولید مثل در جانداران تک یاخته ای چیست ؟
  تولید مثل غیرجنسی
 • روش های تولید مثل غیر جنسی در جانوران را نام ببرید ؟
  دونیم شدن ، جوانه زدن ، قطعه قطعه شدن ، هاگ زایی
 • باکتری ها چگونه به روش دونیم شدن، تولید مثل می کنند ؟
  یاخته باکتری از وسط به دو نیمه تقسیم می شود. در این حالت هر نیمه، یک یاخته کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • مخمر نانوایی چگونه به روش جوانه زدن تولید مثل می کند ؟
  بخشی از سطح بعضی یاخته ها برآمده می شود که به هر یک از این برآمدگی ها که به تدریج بزرگ می شوند، جوانه می گویند . هر جوانه یک یاخته مخمر است که ممکن است به یاخته مادر متصل بماند یا از آن جدا شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • سیب زمینی و گیاه خزه چگونه با قطعه قطعه شدن تولید مثل می کنند ؟
  از قطعه ای سیب زمینی که جوانه دارد، گیاه دیگری به وجود می آید
  گیاه خزه انشعاب هایی دارد که اگر جدا شوند، هریک از آنها رشد، و یک گیاه خزه ایجاد می کند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • هاگ چیست ؟
  هاگ یاخته کوچک، سبک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود و در صورتی که در جای مناسب قرار بگیرد، رشد می کند و جانداری مانند والد خود به وجود می آورد مانند کپک نان و میوه ها
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • هاگدان چیست ؟
  هاگ ها در هاگدان تشکیل می شوند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • تولید مثل جنسی چگونه صورت می گیرد ؟
  کامۀ نر با کامۀ ماده ترکیب می شود و یاختۀ تخم به وجود می آید. یاختۀ تخم، بارها تقسیم، و درنهایت از رشد و نمو یاخته های حاصل از آن، جاندار کاملی تشکیل می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • لقاح چیست ؟
  به ترکیب شدن کامۀ نر و ماده لقاح می گویند
 • ویژگی های تقسیم کاستِمان (میوز) را بیان کنید .
  ۱) تعداد فام تن های هر کامه، نصف تعداد فام تن های یاخته ای است که از آن به وجود آمده است
  ۲) فقط در اندام های تولید مثلی این تقسیم صورت گرفته و باعث ایجاد کامه می شود
  ۳) از یک یاخته ، چهار یاخته ایجاد می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • تقسیم کاستِمان (میوز) با تقسیم رشتمان ( میتوز ) چه شباهتی دارد ؟
  مقدار دِنا در تقسیم کاستِمان نیز مانند تقسیم رِشتمان (میتوز) ابتدا دو برابر می شود
 • لقاح داخلی و خارجی چه تفاوتی با هم دارند ؟
  در لقاح خارجی، کامه ماده و زامه درخارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند
  در لقاح داخلی کامه ماده و زامه، درون بدن جانور ماده با هم ترکیب می شوند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • بند ناف چه نقشی در بدن جانداران دارد ؟
  بند ناف با رگ های خونی ای که دارد ، بین جنین ودستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می کند و موادمغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می برد
 • رَحِم در بدن جاندار ماده چه نقشی دارد ؟
  در بیشتر پستانداران بخشی از بدن مادر به رشد و نمو جنین اختصاص دارد. این بخش رَحِم نامیده می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • زامه و کامه ماده را با هم مقایسه کنید .
  ۱) زامه در بیضه و کامۀ ماده در تخمدان تشکیل می شود
  ۲) زامه ها بعد از بلوغ، پیوسته در بیضه ها تولید می شوند اما کامه های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند و بعد از بلوغ، معمولاً در هر ماه یک کامه از تخمدان جدا می شود
  ۳) تولید زامه ها معمولاً تا کهنسالی ادامه دارد اما تولید کامۀ ماده، معمولاً حدود سن ۵۰ سالگی متوقف می شود
 • علت همسان بودن یا غیرهمسان بودن دوقلوها را توضیح دهید ؟
  دو قلوهای همسان از تقسیم شدن یک یاخته تخم ایجاد شده اند اما دو قلو های غیر همسان از تقسیم شدن دو یاخته تخم ایجاد شده اند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار چه نام دارد ؟ بخش های آن را نام ببرید .
  گل اندام تولید مثل جنسیِ گیاهان گلدار است که شامل پرچم ( بخش نر گل ) و مادگی ( بخش ماده گل ) می باشد
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8
 • پرچم و مادگی از چه بخشهایی تشکیل شده اند ؟
  پرچم شامل : میله و بساک
  مادگی شامل : کلاله ، خامه و تخمدان می باشد
 • چگونگی تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار را شرح دهید .
  کامه های ماده در تخمک ها و کامه های نر در دانه های گرده به وجود می آیند. هنگام گرده افشانی، دانه های گرده روی مادگی گل قرار می گیرند. در این هنگام لوله ای از دانه گرده تشکیل می شود که کامۀ نر را به سمت کامۀ ماده می برد . یاخته تخم از ترکیب کامه های نر و ماده تشکیل می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 8

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است