• دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است ؟
  این دستگاه به طور کلی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است
 • بخش مرکزی دستگاه عصبی از چه اندام هایی تشکیل شده و چه کاری انجام می دهد ؟
  بخش مرکزی، شامل مغز و نخاع است و مرکز واپایش(کنترل) فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن به شمار می رود.
 • بخش محیطی دستگاه عصبی از چه اندام هایی تشکیل شده است ؟
  بخش محیطی، شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • اعصاب حسی و اعصاب حرکتی چه تفاوتی با هم دارند ؟
  اعصاب حسی پیام های حسی را از دستگاه های مختلف و محیط به بخش مرکزی می رسانند و اعصاب حرکتی پیام های حرکتی را از بخش مرکزی به دستگاه های دیگر بدن به ویژه اندام های حرکتی منتقل می کنند
 • فعالیت های ارادی و غیر ارادی چه تفاوتی با هم دارند ؟
  فعالیت هایی که با اراده وخواست ما انجام می شود فعالیت ارادی می گوییم
  واکنش ها یا فعالیت ها بدون اراده صورت می گیرد فعالیت های غیر ارادی بازتابی (انعکاسی) گفته می شود
 • پاسخ های انعکاسی چه ویژگی هایی دارند ؟
  پاسخ های انعکاسی بسیار سریع، بدون اراده و تفکر و اغلب برای حفاظت از بدن انجام می شوند.
  مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک ، افزایش ضربان قلب و تنفس در هنگام ورزش
 • مراکز عصبی ( مغز و نخاع ) در کجا قرار دارند و چه عملی انجام می دهند ؟
  مغز درون جمجمه، و نخاع درون کانال ستون مهره قراردارد.
  این دو اندام همانند مرکز فرماندهی در بدن عمل می کنند که ضمن دریافت و درک اطلاعات، آنها را بررسی می کنند و درصورت نیاز، دستور لازم را به اندام های بدن می دهند
 • مغز از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟ و کدام یک بیشترین حجم مغز را تشکیل می دهد ؟
  مغز شامل نیمکره های مخ، مخچه و ساقه مغز است . بیشتر حجم مغز ما را نیمکره های مخ تشکیل می دهند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • نیمکره های مخ چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟
  ۱) اطلاعات اندام های حسی مانند چشم، گوش، پوست، بینی و زبان را دریافت می کنند و دستور های لازم را برای آنها می فرستند
  ۲) به ما توانایی فکرکردن،حرف زدن و حل مسئله را می دهند
  ۳) نیمکره
  چپ فعالیت های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت های نیمه چپ بدن را واپایش می کند؛ ولی با هم مرتبط اند و فعالیت های مشترک هم دارند
 • قشر مخ چه ویژگی دارد و چه عملی انجام می دهد ؟
  قشر مخ (بخش خاکستری رنگ و بیرونی نیمکره های مخ) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است
 • مخچه چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟
  باعث حفظ تعادل بدن در هر حالتی می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • چه افرادی مخچه قوی تری دارند ؟
  بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند با تمرین بیشتر، مخچه
  خود را تقویت کرده اند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • مخ و مخچه از نظر شکل چه شباهتی با هم دارند ؟
  هر دو از دو نیم کره راست و چپ تشکیل شده اند که در مخچه این دو نیم کره توسط بخشی به نام کرمینه به هم متصل شده اند .
 • ساقه مغز چیست ؟
  بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند.
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • پیام عصبی چگونه در یاخته عصبی منتقل می شود ؟
  تحریک یک نقطه از یاخته عصبی باعث ایجاد پیام عصبی می شود ، و این پیام تا انتهای یاختۀ عصبی هدایت شده و از طریق انتهای آسه به یاخته عصبی بعدی یا یاخته هایی مثل یاخته ماهیچه ای منتقل می شود .
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • بصل النخاع کجا قرار دارد و چه عملی انجام می دهد ؟
  بخشی از ساقه مغز است که در بالای نخاع قرار دارد و مرکز واپایش فعالیت های غیر ارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون است. با توجه به اهمّیت آن به این مرکز در بصل النخاع گره حیات گفته می شود
 • نخاع در کجا قرار دارد و چه عملی را انجام می دهد ؟
  نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار گرفته است و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. وظیفه نخاع :
  ۱) رابط مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است و اطلاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن ۲) مرکزبرخی از انعکاس های بدن نیز هست
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • نیمکره های مخ و نخاع چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند ؟
  شباهت : هر دو از دو بخش سفید و خاکستری تشکیل شده است
  تفاوت : بخش خاکستری در قشر مخ قرار دارد و بخش سفید در قشر نخاع قرار دارد
 • چرا بعضی از افراد آسیب دیده نخاعی فقط در پاها حس و حرکت ندارند ولی در بعضی در کمر و دست ها نیز حس و حرکت کاهش یافته است ؟
  زیرا به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر، تعدادی عصب وارد و خارج می شود که ماهیچه ها و اندام های بخشی از بدن را واپایش می کند و اگر اعصابی که از کمر خارج می شوند آسیب ببینند ، حرکات و احساس های پا دچار مشکل می شود .
سؤالات متن علوم هشتم فصل 4
 • یاخته های بافت عصبی چند نوعند و هر کدام چه عملی را انجام می دهند ؟
  ۱) یاختۀ عصبی (نورون) : در آنها جریان الکتریکی ضعیفی وجود دارد و یاخته های اصلی تشکیل دهنده مراکز عصبی و اعصاب اند
  ۲) یاخته پشتیبان : فعالیت عصبی ندارند و به یاخته های عصبی کمک می کنند
 • یاخته عصبی از چه بخش هایی تشکیل شده است و هر کدام چه عملی را انجام می دهند ؟
  ۱) جسم یاخته ای : هسته و بیشتر اندامک ها در آن تجمع یافته اند
  ۲) دارینه (دندریت) و آسه (آکسون) : رشته های عصبی اند که به جسم یاخته ای متصل اند و پیام عصبی در آنها جریان دارد
 • جهت جریان عصبی در دارینه و آسه نسبت به جسم یاخته ای چه تفاوتی با هم دارند ؟
  پیام عصبی توسط دارینه ها به جسم یاخته ای وارد می شود و توسط آسه از جسم یاخته ای خارج می شود
 • تار عصبی و عصب چه تفاوتی با هم دارند ؟
  به دارینه ها یا آسه های بلند، تار عصبی گفته می شود.
  مجموعه ای از تارها در کنار هم، که با غلافی احاطه شده اند، عصب را تشکیل می دهند

سوالات متن علوم هشتم فصل ۴

سؤالات متن علوم هشتم فصل ۴

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است