• ذرات سازنده اتم را از نظر جرم و بارالکتریکی با هم مقایسه کنید .

نام ذره

الکترون

پروتون

نوترون

بارالکتریکی نسبی

۱-

۱+

۰

جرم نسبی

تقریبا صفر

۱

۱

 • عدد اتمی چیست ؟
  تعداد پروتون های اتم هر عنصر را عدد اتمی آن می گویند
 • تعداد کدام ذره اتم هر عنصر معیّن و ثابت است ؟
  پروتون
 • با تغییر تعداد کدام ذره اتم ، نوع اتم نیز تغییر می کند ؟
  پروتون
 • عدد اتمی کربن برابر ۶ و عدد اتمی هیدروژن برابر ۱ است یعنی چه ؟
  یعنی هر اتم کربن ۶ پروتون و هر اتم هیدروژن یک پروتون دارد.
 • بار الکتریکی هر اتم چگونه به دست می آید ؟
  از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره های سازنده آن به دست می آید .
 • چرا اتم در حالت عادی خنثی است ؟
  زیرا تعداد الکترو ها و پروتون های آن در حالت عادی با هم برابرند
 • چه تعداد عنصر در طبیعت شناخته شده است و چه تعداد عنصر وجود دارند ؟
  از میان ۱۱۸ عنصر شناخته شده، حدود ۹۰ عنصر در طبیعت به شکل عنصر یا ترکیب وجود دارند .
 • عناصر شماره ۱ تا ۱۰ جدول تناوبی عناصر را به همراه نشانه شیمیایی و عدد اتمی آنها در جدول زیر بنویسید .

سؤالات متن علوم هشتم فصل 3

 • مدل اتمی بور را توضیح دهید .
  مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است؛ زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است. همان طور که در منظومه شمسی سیارات به دورخورشید می چرخند در مدل بور، الکترون ها در مسیرهای دایره ای به نام مدار به دور هسته درحرکت اند
 • مدل اتمی بور را برای عناصر ۱ تا ۱۰ جدول تناوبی رسم کرده و در آن تعداد الکترون ، پروتون و نوترون را مشخص کنید

سؤالات متن علوم هشتم فصل 3

 • طبق مدل اتمی بور ، در هر مدار چند الکترون قرار دارد ؟
  طبق فرمول     که در آن  n شماره مدار است در مدار اول حداکثر ۲ الکترون ، در مدار دوم حداکثر ۸ الکترون و در مدار سوم حداکثر ۱۸ الکترون جای می گیرد
 • عدد جرمی چیست ؟ عدد جرمی در کجای نشانه شیمیایی عنصر نوشته می شود ؟
  به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها، عدد جرمی می گویند . عددجرمی عنصرها را در سمت چپ و بالای نشانه شیمیایی آنها می نویسند
 • ایزوتوپ چیست ؟ ایزوتوپ های عنصر کربن را به همراه نشانه شیمیایی و عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید .
  به اتم های یک عنصر، که تعداد نوترون متفاوت دارند، ایزوتوپ های آن عنصر می گویند .
  ایزوتوپ های کربن : 
 • ماده پرتوزا چیست ؟ چه کاربردهایی دارند ؟
  موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند به ماده پرتو زا معروف اند
  کاربرد : تولید انرژی – شناسایی و درمان بیماری ها – تشخیص آتش سوزی
سؤالات متن علوم هشتم فصل 3
 • ایزوتوپ های هیدروژن را نام ببرید ؟ کدام یک خاصیت پرتوزایی دارد ؟
    که از بین این سه ، ایزوتوپ       خاصیت پرتوزایی دارد  .
 • نمک خوراکی چیست ؟ از چه عناصری تشکیل شده است ؟
  نمک خوراکی ماده جامد و سفید رنگی به نام سدیم کلرید است که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مواد در زندگی و صنعت است و ترکیبی است که از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است
 • یون چیست ؟
  اتم هایی که دارای بارالکتریکی مثبت یا منفی می باشند یون نامیده می شوند
 • نشانه شیمیایی عنصر سدیم ، یون سدیم ، عنصر کلر ، یون کلرید را بنویسید .
  عنصر سدیم :
   
  یون سدیم : 

  عنصر کلر :

  یون کلرید :

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است