مجموعه های آموزشی

کلیه مطالب موجود در سایت

برای یافتن مطلب مورد نظر ، آن مطلب را در کادر جستجو وارد کنید

عنوان مطلبموضوع / نام درسمربوط به مبحثپایه درسیلینک خرید
آب در روی خشکیعلوم تجربیزمین شناسیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
آب در هواعلوم تجربیزمین شناسیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
هوازدگیعلوم تجربیزمین شناسیهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
کانی هاعلوم تجربیزمین شناسیهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
ساختار زمینعلوم تجربیزمین شناسیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
کاربرد سنگ ها و کانی هاعلوم تجربیزمین شناسیهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
فراتر از زمینعلوم تجربیزمین شناسینهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
زمین ساخت ورقه ایعلوم تجربیزمین شناسینهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
سرگذشت زمینعلوم تجربیزمین شناسیعمومی
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
دسته بندی موادعلوم تجربیشیمیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
ماده و ویژگی های آنعلوم تجربیشیمیهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
تغییرات مادهعلوم تجربیشیمیهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
اتم ها و ترکیبات شیمیاییعلوم تجربیشیمیهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
مدل های اتمیعلوم تجربیشیمیهشتم
۱,۰۰۰ ریال – خرید فایل
انرژیعلوم تجربیفیزیکهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

اثر گرما بر حالت موادعلوم تجربیفیزیکهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
اثر گرما بر حجم موادعلوم تجربیفیزیکهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
حرکتعلوم تجربیفیزیکنهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
نیروعلوم تجربیفیزیکنهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
نور و ویژگی های آنعلوم تجربیفیزیکهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
موجعلوم تجربیفیزیکعمومی
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

گرماعلوم تجربیفیزیکهفتم
بارالکتریکیعلوم تجربیفیزیکهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

فشارعلوم تجربیفیزیکنهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

جریان الکتریسیته و مغناطیسعلوم تجربیفیزیکهشتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

کار ، انرژی ، توانعلوم تجربیفیزیکهفتم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

دنیای گیاهانعلوم تجربیزیست شناسینهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

گوناگونی جاندارانعلوم تجربیزیست شناسینهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

جهان جانورانعلوم تجربیزیست شناسینهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

آدمی و میکروب هاعلوم تجربیزیست شناسینهم
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل

دستگاه گردش خونعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
غذا و سلامتیعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه گوارشعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
خونعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
سلولعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه تبادل موادعلوم تجربیزیست شناسیهفتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
آدمی و محیط زیستعلوم تجربیزیست شناسینهمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
نوجوانی و بلوغعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه حرکتیعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
دستگاه عصبی و هورمونیعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
تولید مثلعلوم تجربیزیست شناسیهشتمتوضیح درس با شکل و انیمیشن
قدرت فشار هواعلوم تجربیفیزیکنهمآزمایش
جزوه فصل 1 علوم نهم - مواد و نقش آنها در زندگیعلوم تجربیشیمینهمجزوه سؤال و جواب
آزمایش آب ضد جاذبهعلوم تجربیشیمیعمومیآزمایش
جزوه آموزشی علوم نهم - فصل 2 - ترکیبات شیمیاییعلوم تجربیشیمینهمجزوه درسی
دانلود تمام محتوای مطالب علوم به صورت یک جاعلوم تجربیعمومیعمومیدانلود فایل توضیح درس با شکل و انیمیشن
سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت exeتمام دروسعمومیعمومیآزمون تستی تمام دروس متوسطه اول در دو سطح عادی و پیشرفته
سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت wordتمام دروسعمومیعمومیآزمون تستی تمام دروس متوسطه اول در دو سطح عادی و پیشرفته
جزوه علوم نهم - فصل 10 - نگاهی به فضاعلوم تجربیزمین شناسینهمجزوه درسی به صورت سؤال و جواب
نرم افزار برنامه ریزی کلاس هارایانهبرنامه ریزی کلاسمدیران مدارسبه کمک این برنامه می توان کلاسهای مدرسه را برنامه ریزی کرد
آموزش تایپ ریاضی در محیط wordرایانهآموزش رایانهعمومینحوه تایپ فرمول های ریاضی در محیط word
پاورپوینت علوم نهم - فصل 1علوم تجربیشیمینهمپاورپوینت
کارنامه نمرات امتحانات داخلیرایانهاکسلمدیران مدارسکارنامه در قالب نرم افزار اکسل (EXcel) برای ارائه کارنامه
جزوه علوم نهم فصل 2 - رفتار اتم ها با همعلوم تجربیشیمینهمجزوه سؤال و جواب
جزوه علوم هشتم - فصل 1 - مخلوط و جداسازی موادعلوم تجربیشیمیهشتمجزوه سؤال و جواب
جزوه علوم هشتم - فصل 2 - تغییرات شیمیایی در خدمت زندگیعلوم تجربیشیمیهشتمجزوه سؤال و جواب
نرم افزار تولید محتوای الکترونیک نگارارایانهتولید محتوای الکترونیکعمومیتولید محتوای الکترونیک دروس
نرم افزار print screenرایانهprint screenعمومیعکس برداری از صفحه نمایش کامپیوتر
ریاضی تستیریاضیریاضی
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید فایل
error: Content is protected !!